Fosennettverket

Lærende nettverk for skolene på Fosen

I 2016 startet vi opp et felles lærende nettverk mellom alle 19 skolene på Fosen. 

Hovedtema for nettverket var i årene 2016 til 2022 læringsmiljø med et ekstra fokus på relasjonskompetanse.

Fra 2023 startet skolene opp et langsiktig samarbeid med SePU ved Høgskolen i Innlandet. Overskriften for utviklingsarbeidet i partnerskapet er «Inkluderende praksiser».  Dette innebærer at skolene fortsetter å bygge videre på kunnskap og erfaringer fra nettverkets første periode, men at vi nå har koblet Fosennettverket til utviklingsarbeidet som skjer i «Inkluderende praksiser». 

I tillegg til å jobbe med ulike faglige perspektiver på inkluderende praksiser, skal nettverket være en pådriver for felles utvikling av kommunenes og skolenes kultur og struktur for læring.

I perioden 2023 – 2028 møtes Fosennettverket flere ganger i året for å dele erfaringer og få faglig input av SePU. Ett av disse møtepunktene avholdes på Bårdshaug herregård, og er en 2-dagers samling. Da vi startet i 2016 planla vi innhold og struktur i samlingen etter Torbjørn Lunds «Dialogkonferansemodell». Dette er en struktur vi holder på, også i inneværende periode. Dette er bakgrunnen for at vi kaller samlingen for dialogkonferanse. 

Se plan for «Inkluderende praksiser» her.

Se film om Fosennettverket her:

Nettverkets første konferanse ble avholdt på Bårdshaug herregård 10. – 11. mars 2016.

Konferansens innhold:
Program
Presentasjon – Skolebasert vurdering
Presentasjon – Relasjonsferdigheter i elevsentrert ledelse

Dialogkonferanse 2 ble avholdt på Bårdshaug herregård den 29.09 – 30.09.16. Vi startet konferansen med å se den gripende filmen «Children full of life»

Deretter ble deltakerne svært begeistret for Inger Bergkastets formidling av relasjonsorientert klasseledelse.

På dag 2 kom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med siste om arbeid med nytt kap 9A i opplæringsloven, og deltakerne gjennomførte et dialogspill om lærer-elevrelasjoner på egen skole. Dette dialogspillet ble deretter gitt som mellomarbeid i personalgruppene til neste samling.

Konferansens innhold:
Program
Dialogspill
Mellomarbeid – oppgave

Dialogkonferanse 3 ble avhold på Bårdshaug herregård 9. og 10. mars 2017. Skolene delte sine erfaringer med arbeidet med lærer-elevrelasjoner ved å bruke Fixsens (m.fl.) modell for implementering. 

Ekstern foredragsholder på konferansen var May Britt Drugli (RKBU Midt Norge, NTNU).

Konferansens innhold:

Program for konferansen

Forberedelsesoppgave til dialogkonferanse 3

Presentasjon Lærer-elevrelasjoner, May Britt Drugli

Dialogkonferanse 4 ble avholdt i september 2017.

Hovedfokus i denne konferansen var et emosjonelt perspektiv på lærer-elev relasjoner. Stig Torsteinson er psykolog og er tilknyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Han er kursholder og supervisor i behandligsprogrammet Circle of Security. Stig brukte første dag av dialogkonferanse til å gi oss en innføring i hvordan Trygghetssirkelen kan brukes som et verktøy for å skape trygghet og tillit i relasjonen til hver enkelt elev.

På dag 2 fikk vi en innføring i «Banking time» som metode av lektor Astri Caroline Myrland fra Ila skole i Trondheim. I tillegg kom psykolog Susann Dybvik for å snakke om «Læreren – et helt vanlig menneske». Skolene og kommunegruppene fikk også tid til å drøfte hvordan de skulle jobbe med å styrke kompetansen i egen skole og kommune i sitt videre arbeid med lærer-elevrelasjoner.

Innhold i konferansen: 

Program

Innledning med referat etter erfaringsdeling

Mellomarbeid til dialogkonferanse 4

Se eleven innenfra, Stig Torsteinson

Banking time, Astri Caroline Myrland

Læreren – et helt vanlig menneske, Susann Dybvik

Oppgaver kommunegrupper

Dialogkonferanse 5 ble avholdt 8. og 9. mars 2018.

Denne konferansen la opp til mye erfaringsdeling mellom skolene, i tillegg til at Øyvind Fallmyr (psykolog, BUPA Vestfold) foredro om «Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen». 

Kommunene brukte også tid på å se på resultatene i blant annet elevundersøkelsen som utgangspunkt for et stopp-punkt i arbeidet med lærer-elevrelasjoner.

Innhold i konferansen: 

Program

Innledning og evaluering v/regionkonsulenten

Praksisfortelling Opphaug skole

Praksisfortelling Mælan skole

Følelseshåndtering og relasjonsbygging, Øyvind Fallmyr

Giraffspråket, Marianne Langmo

Mellomarbeid til dialogkonferanse 5

Oppgaver til kommunegrupper

Dialogkonferanse 6 i Fosennettverket ble gjennomført  27. og 28. september 2018. Konferansen startet med at leder for PPT Nord-Fosen gav deltakerne innsikt i FoU-prosjektet «Gode lærer-elevrelasjoner» som kommunene Bjugn, Osen, Roan og Åfjord er i gang med i samarbeid med RKBU (NTNU).

Deretter delte skolene sine erfaringer i arbeidet med relasjoner gjennom et pedagogisk loppemarked som de hadde forberedt seg på i forkant av konferansen.

Vi så et foredrag av mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren, «Children who callenge us».

Og Thomas Nordahl gav oss en innføring i bruk av pedagogisk analyse som verktøy for kvalitetsutvikling i skolene våre. 

Innhold i konferansen: 

Innledning med program

Mellomarbeid for skolene til konferansen 

Mellomarbeid for skoleeier til konferansen

Forberedelsesoppgave Pedagogisk loppemarked

Notatark Pedagogisk loppemarked

Relasjonsprosjektet, Jan Ole Pedersen

Presentasjon Thomas Nordahl

Konferansen ble gjennomført 7. og 8. mars 2019 . Store deler av konferansen handlet om erfaringsdeling etter at skolene hadde jobbet med pedagogisk analyseverktøy etter dialogkonferanse 6. Thomas Nordahl deltok også på denne konferansen, og ledet prosessen hvor gruppene gav tilbakemelding til de skolene som presenterte.

Etter lunsj på dag 1 dro vi på tur til Grøtte skole hvor vi fikk se teaterforestillingen «Tankelaboratoriet» av Cirka Teater.

Etter lunsj på dag 2 jobbet deltakerne i skole/kommunegrupper, hvor oppgaven handlet om å analysere egen enhet i lys av det som står om «Profesjonsfellesskap og skoleutvikling» i ny overordnet del av læreplanen

Innhold i konferansen: 

Program

Mellomarbeid til konferansen

Innledning v/regionkonsulenten

Oppgave om profesjonsfellesskapet og skoleutvikling

Presentasjon Thomas Nordahl

Dialogkonferanse 8 ble avholdt den 26. og 27. september 2019. Hovedtema i konferansen var «Livsmestring i et relasjonelt perspektiv».

Konferansen ble innledet av Skaugdalen Montesorriskole som delte erfaringer med bruk av pedagogisk analyseverktøy. Deretter fikk vi høre Øyvind Kvello (NTNU) forelese om lærerrelasjoner som gjør en forskjell for elevene. Anne Torhild Klomsten (NTNU) og Karoline M. Sandø (Ugla skole) bidro med erfaringer og forskningsresultater på livsmestring som eget fag i skolen. Og under middagen fikk vi høre en svært engasjert Helge Gudmundsen snakke om hvordan vi som voksne kan legge til rette for mestring for ALLE barn.

På dag 2 kom Karen Ringereide og Torstein Garcia de Presno (RVTS sør) og gav oss en grundig innføring i nettressursen LINK. Dette resulterte i mye engasjement og latter, og ikke minst et ønske om å prøve ut undervisningsopplegget i skolene i vår region.

Innhold i konferansen: 

Program

Oppgave til erfaringsdeling i grupper

Lærerrelasjoner som gjør en forskjell for elevene, Øyvind Kvello

Livsmestring på timeplanen, Anne Thorild Klomsten

LINK til livet, RVTS sør

Evaluering av konferansen

Dialogkonferanse 9 ble gjennomført 11. og 12. mars 2021, som en digital konferanse. 

Vi satte fokus på læreplanforståelse og lærerrollen i fagfornyelsen. I tillegg ble deltakerne presentert for resultatene i kartleggingsundersøkelsen for lærere som vi gjennomførte i desember 2020. 

Evaluering av dialogkonferansen viste at mange opplevde et godt faglig utbytte, men at en digital konferanse ikke oppleves som en god erstatning for det å samles fysisk i nettverkssammenheng. En viktig og nyttig erfaring vi tar med oss i videre arbeid i Fosennettverket. 

Innhold i konferansen:

Program

Læreplanmystikk, Svein-Erik Andreassen

Fagfornyelsen og den nye elev- og lærerrollen, Dag Johannes Sunde

Gruppeoppgaver om læreplanmystikk

Dialogkonferanse 10 ble gjennomført på Quality Airport Hotel Værnes den 23. og 24. september 2021. 

Hovedtema for konferansen var lokalt arbeid med LK20 i et inkluderende læringsmiljø. 

Under middagen fikk vi besøk av Tore Petterson og Axel Frønes som bidro med kulturelle perspektiver på inkludering og voksenrollen. 

 

 

 

 

 

 

Innhold i konferansen: 

Program

Forberedelsesoppdrag til erfaringsdeling

Læreplanmysikk 2 – Svein-Erik Andreassen, UiT

Inkluderende læringsmiljø og undervisning – Randi M. Sølvik, Læringsmiljøsenteret

Dialogkonferanse 11 ble avholdt på Bårdshaug Herregård 28. og 29. april 2022.

Hovedtema for dialogkonferansen var inkluderende praksiser. Under middagen fikk vi besøk av Guro Sibeko som traff strekt og hardt med «Rasismens poetikk». Dette er en forestilling Guro reiser rundt med til videregående skoler gjennom den kulturelle skolesekken, og vi fikk smakebiter av denne forestillingen. 

Kristian Øen, NLA Høgskolen

Mellomarbeid og forberedelsesoppgaver til dialogkonferansen: 

Mellomarbeid om inkluderende læringsmiljø og undervisning

Forberedelsesoppdrag dialogspill om inkluderende praksis

Refleksjonsoppgaver til erfaringsdeling i dialogkonferansen

Forberedelsesoppdrag PPT

Artikkel 1 PPT
Artikkel 2 PPT

Innhold i dialogkonferansen: 

Program

Inkludering i fremtidens skole v/Eva Sæther, Ørland PPT

Inkludering og utfordrende adferd v/Kristian Øen, NLA Høgskolen

Hvordan bygge robuste barn? v/Mia Børjesson Del 1 og Del 2