Kompetanse Fosen

Kompetanseforum Fosen er virkemiddelet til Kompetansepilot FosenKompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Fosenregionen er invitert av Trøndelag fylkeskommune, som en av tre regioner, til å delta som et delprosjekt inn i kompetansepiloter.

Hovedmål for dette kompetanseprosjektet er å bidra til å mobilisere og koble virksomheters etterspørsel etter kompetansehevende tiltak hos egne ansatte med et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud der folk bor og arbeider i Distrikts-Norge. Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak.

Våre delprosjekter

Fosenregionen

Kontakt oss

Torun er utviklingsleder for Fosenregionen og jobber med regional samfunnsutvikling.