Samarbeidsordninger for kommunene i Fosenregionen

Fosen Lønn

Fosen lønn er felles lønningskontor for kommunene på Fosen. Kontoret har ansvar for utlønning til kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. I tillegg tilhørende firma og kirkelige fellesråd.

Fosen Regnskap

Fosen regnskap er et interkommunalt samarbeid om økonomitjenester på Fosen. Fosen regnskap fører regnskap og er fakturamottak for 4 kommuner, samt kirkelige fellesråd, kommunale KF, IKS og AS.

Fosen Inkasso

Fosen inkasso er et regionalt samarbeid om innfordring av ubetalte, forfalte pengekrav for 4 kommuner på Fosen. Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord er med i samarbeidet, og vertskommune er Indre Fosen.

Fosen IKT

Fosen IKT er felles IKT-senter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene.

Kontakt; 48 11 49 99

Brann og redningstjeneste

Fosen brann og redningstjeneste er et interkommunalt selskap der Ørland og Åfjord samarbeider om brann-, redning- og feiertjeneste.

Fosen brann og redningstjeneste har beredskap som utgjøres av omlag 80 brannmannskaper, fordelt på 8 brannstasjoner.

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap. Hoved virkeområde er kommunene, men vi har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

Fosenveiene AS

Målet med Fosenveiene AS var å bedre veistandarden i regionen og korte ned reisetida til Trondheim.
Prosjektet besto av 18 delprosjekter fordelt i 3 ”pakker”, som alle var prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. 
Veiprosjektene er nå gjennomført og selskapet er avviklet.

Fosen Barnevern

Fosen barneverntjeneste er en tjeneste for alle kommunene i Fosenregionen: Osen,  Åfjord, Ørland og Indre Fosen.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
Fosen Kemnerkontoret

Kontoret betjener kommunene Ørland, Åfjord, Osen og Indre Fosen.

Kontakt: 41 70 24 44

Fosen Helse IKS

Fosen Helse er et interkommunalt selskap med 3 kommuner i Fosenregionen: Indre Fosen,  Ørland og Åfjord. Fosen Helse IKS utvikler og drifter de tjenester som eierkommunene eller helseforetaket foretrekker å yte gjennom selskapet. Dette er tjenester som er krevende for små kommuner å ivareta alene. Mange av slike tjenester krever spesialisert kompetanse.