Samarbeidsordninger for kommunene i Fosenregionen

Fosen Lønn

Felles lønnskontor for alle kommunene i Fosen regionråd. Kontakt; 72 53 23 00

Fosen Regnskap

Et interkommunalt samarbeid om økonomitjenester på Fosen og fører regnskap og er fakturamottak for 4 kommuner, samt kirkelige fellesråd, kommunale KF, IKS og AS

Fosen Inkasso

Et regionalt samarbeid om innfordring av ubetalte forfalte pengekrav for 4 kommuner på Fosen. Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord er med i samarbeidet, og vertskommune er Indre Fosen

Fosen IKT

Fosen IKT er felles IKT-senter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene. Kontakt; 48 11 49 99

Brann og redningstjeneste

Et interkommunalt selskap der Ørland og Åfjord samarbeider om brann-, redning- og feiertjeneste.

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap. Hoved virkeområde er kommunene, men vi har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

Fosenveiene AS

Prosjektet består av 18 delprosjekter fordelt i 3 ”pakker”, som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Målet er å bedre veistandarden i regionen og korte ned reisetida til Trondheim. Kontakt; Knut Sundet, knut@fosenvegene.no

Fosen Barnevern

Fosen barneverntjeneste er en tjeneste for alle kommunene i Fosenregionen: Osen,  Åfjord, Ørland og Indre Fosen.

Fosen Kemnerkontoret

Kontoret betjener kommunene Ørland, Åfjord, Osen og Indre Fosen.

Kontakt: 41 70 24 44

Fosen Helse IKS

Fosen Helse er et interkommunalt selskap med 3 kommuner i Fosenregionen. Indre Fosen,  Ørland og Åfjord. Fosen Helse IKS utvikler og drifter de tjenester som eierkommunene eller helseforetaket foretrekker å yte gjennom selskapet. Dette er tjenester som er krevende for små kommuner å ivareta alene. Mange av slike tjenester krever spesialisert kompetanse.