Ekstern barnehagevurdering

Vurdering er et viktig grunnlag for all utvikling. I følge forskrift til opplæringsloven § 2 – 1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelen av læreplanen. Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette.

Ekstern skolevurdering er et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det organisatoriske og det pedagogiske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering skal være et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe som har fått opplæring av Utdanningsdirektoratet i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen består av representanter fra kommunene på Fosen med skolefaglig bakgrunn.

Utdanningsdirektoratet har videreutviklet modellen for ekstern skolevurdering som Hardanger-Vossregionen har utarbeidet, og det er denne modellen som brukes på Fosen. Alle skoler på Fosen har blitt vurdert 2 ganger i løpet av årene 2010 til 2018. Høsten 2018 startet vi på en tredje runde for alle skolene. Ekstern skolevurdering kobles nå til desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM) i vår region, og gjennomføres i samarbeid med NTNU.

Se Plan for Ekstern vurdering for utvikling for skolene i Fosenregionen 2018-2024 her.

Rapporter fra ekstern skolevurdering er offentlige og legges ut på denne nettsiden.

Tematisk oversikt over gjennomførte skolevurderinger:
VURDERINGSTEMASKOLETIDSPUNKT
Elevstemmen i vurderingsarbeidetBotngård ungdomsskole2022
Ved Testmann Minne skole blir alle elever sett og får utfordringer tilpasset sine forutsetninger og behovTestmann Minne skole2022
Lesing og skriving i alle fagBrandsfjord skole2022
Aktiv elevrolle i vurderingsarbeid, som bidrar til økt motivasjon og læringsutbytteÅset skole2021
Skriving og lesing i alle fagBrekstad barneskole2021
Skriving og lesing på 1. - 7. trinnBotngård skole2020
På Stoksund oppvekstsenter bygger vi videre på de gode relasjonene for å skape mer lærelyst hos elevene Stoksund oppvekstsenter 2020
Relasjonell klasseledelseMælan skole2019
Hvordan jobber vi med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag? Strand skole2019
Digitale ferdigheter: På Opphaug skole bruker vi digitale verktøy i alle fag for å fremme læring hos elevene Opphaug skole2019
Skriving og lesing i alle fag på 1. - 4. trinn Vallersund oppvekstsenter2019
Ved Åsly skole opplever alle elever tilhørighet og sosial mestringÅsly skole2019
Elevmedvirkning, elevenes motivasjon til å lære og elevenes mulighet til egenvurdering. Brandsfjord skole2018
LæringskulturSør-Roan skole2018
Vanvikan skole gir elevene tilpasset undervisning i et trygt og godt læringsmiljø Vanvikan skole2018
Elevaktive arbeidsmåter og metoder Ørland ungdomsskole2018
Stadsbygd skole jobber systematisk med å forbedre ansattes relasjonskvalitet til elevene Stadsbygd skole2018
Lesing i alle fag Vallersund oppvekstsenter2017
Ved Hårberg skole er elevmedvirkning med på å skape kreativitet, engasjement og læringsutbytte for hver enkelt elev Hårberg skole2017
Trivsel, motivasjon og relasjonell klasseledelse Testmann Minne skole2017
Åset skole kan gjennom praktisk og variert undervisning øke motivasjon og læringsutbytte for eleveneÅset skole2017
 Hvordan kan Åsly skole gjennom elevmedvirkning øke motivasjonen og læringsutbyttet hos elevene?Åsly skole2016
Hvordan sikres kompetansemålene i aldersblandede grupper?Seter skole2016
Hvordan sikres kompetansemålene i aldersblandede grupper ved Fevåg / Hasselvika skole? Fevåg / Hasselvika skole2016
Klarer Stokksund oppvekstsenter gjennom å organisere undervisningen i aldersblandede elevgrupper å innfri elevenes rettigheter med tanke på tilpasset opplæring? Stoksund oppvekstsenter2016
Klasseledelse Botngård skole2016
Lekser Opphaug skole2015
Hvorvidt er "Lesing i alle fag" gjennomført og blitt en del av skolens hverdag, på alle trinn og i alle timer og fag? Hvorvidt har elever utbytte av skolens innsats i lesing i alle fag? Brandsfjord skole2015
Ledelse på alle nivå Strand skole2015
Hvordan kan Mælan skole, gjennom økt fokus på elevmedvirkning, øke motivasjonen, kreativiteten og læringsutbyttet hos elevene?Mælan skole2015
Styrking og oppfølging av elever med adferds-, lærings-, og språkvansker (Spesialpedagogiske tiltak) Vik-Bessaker skole2015
 UteskoleFagerenget skole2014
Sør-Roan skole bruker og tolker resultater etter kartlegginger, for tilpassing av undervisning og i prosessen rundt oppmelding til PPT. Skolen har gode rutiner for gjennomføring av spesialundervisningSør-Roan skole2014
Regning i alle fag Ørland ungdomsskole2014
Vurdering for læring - Fra læringsmål til læringseffekt Stokksund oppvekstsenter2013
Vurderingspraksis ved Vallersund oppvekstsenter Vallersund oppvekstsenter2013
Heim - skole samarbeidet Vanvikan skole2013
Åset skole driver et systematisk arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Åset skole2013
Tilpasset opplæring og vurdering Stadsbygd skole2013
Arbeid med Lese- og skriveopplæring på alle trinn i alle fagFevåg / Hasselvika skole2012
Resultater fra kartleggingsprøver fører til adekvate og systematiske tiltak på individ- og gruppenivåBotngård skole2012
Vurdering for læringVik-Bessaker skole2012
Kartlegging blir brukt som et redskap i utvikling av leseferdighet hos den enkelte elev By skole2012
Fra kompetansemål til læringsmålHårberg skole2012
Relasjon lærer / assistent - elev Skaugdalen skole2012
Vurdering for læring Strand skole2011
 Skole - hjem samarbeidÅsly skole2011
 Organisering av skoledagenOpphaug skole2011
Vurdering for læring Seter skole2011
Vurdering for læring Brandsfjord skole2011
 Vurdering for læring - underveisvurdering; elevmedvirkningMælan skole2011
Motivasjon og vurdering for læring Testmann Minne2010
Fra kompetansemål til selvinnsikt Sør-Roan skole2010
  Elevenes arbeidsplanerØrland ungdomsskole2010

Fosenregionen

Kontakt oss

Gøril Dønheim-Nilsen