NETTVERK BEGYNNEROPPLÆRING

Nettverket for begynneropplæring ble etablert i 2020 som et av Fosenregionens tiltak innenfor Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM). Det er Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU som har det faglige ansvaret for nettverket. Planen gjelder i første omgang for perioden 2020 – 2023. 

Målet for nettverksarbeidet er at lærere og skoleledere skal utvikle forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Denne forståelsen skal omsettes til god praksis i klasserommene, slik at elevene får tilpasset opplæring og kan oppleve mestring og motivasjon.

Plan for nettverket

Om begynneropplæring i Trøndelag

Se film om prosjektet Tidlig innsats i begynner opplæring her