KOMPETANSE

Kompetanseforum Fosen

Møter i Kompetanseforum Fosen;

09.11.2021 Møtereferat og presentasjoner

01.02.2021 Møtereferat og Presentasjoner

01.09.2020 Møtereferat og Presentasjoner

Rådsmøte 12.06.2020 vedtok Fosenregionen IKPR å opprette Kompetanseforum Fosen.

Rådets vedtak:
1. Rådet beslutter å opprette «Kompetanseforum Fosen» i henhold til beskrevet mandat og tar ansvar for å drifte forumet.
2. Kompetanseforum Fosen skal fungere som innspill- og samarbeidsforum for Kompetanseforum Trøndelag.
3. Forslag fra tillitsvalgte om å ta inn LO som deltaker i Kompetanseforum Fosen imøtekommes.

1. september 2020 ble Kompetanseforum Fosen etablert, og det første møtet ble avholdt. Kompetanseforum Fosen skal arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i Fosenregionen.

Kompetanseforum Fosen driftes av Fosenregionen IKPR. Deltakerne er utdanningstilbydere som NTNU Videre, Nord Universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, alle VGS på Fosen og tilhørende ressurssenter, samt opplæringskontor. Andre deltakere fra etterspørselssiden er Nav, LO og regionale næringsaktører.

Kompetanspilot Fosen

Kompetanseforum Fosen er virkemiddelet til Kompetansepilot Fosen.

Kompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Fosenregionen er invitert av Trøndelag fylkeskommune, som en av tre regioner, til å delta som et delprosjekt inn i kompetansepiloter.

Hovedmål for dette kompetanseprosjektet er å bidra til å mobilisere og koble virksomheters etterspørsel etter kompetansehevende tiltak hos egne ansatte med et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud der folk bor og arbeider i Distrikts-Norge. Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak.

Les prosjektplanen til Kompetansepilot Fosen her.

Del: