REKOM

I 2019 trådte Regional ordning for kompetanseutvikling i kraft i barnehagesektoren. Ordningen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling og skal bidra til å støtte implementering av ny rammeplan.

Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, Statsforvalteren og andre aktører. Statsforvalteren har en viktig rolle med å legge til rette for samarbeid mellom aktørene. Udir tildeler midler til Statsforvalteren som fordeler midlene utfra planen som samarbeidsforum har blitt enige om. Midlene skal brukes i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Samarbeidsforum Trøndelag ble etablert i 2019 og består av representanter for de ti kompetansenettverkene i fylket samt UH, PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KS.

Kompetansenettverk Fosen deltar barnehagemyndighetene/eierne fra alle kommunene. I tillegg representerer Ann Elisabeth Solbue Valaas (styrer, Læringsverkstedet Opphaug barnehage) de private barnehageeierne i Ørland kommune. Utviklingsveilederen er også en del av vårt kompetansenettverk, og representerer Fosen i Samarbeidsforum for Trøndelag.

Leder for Kompetansenettverk Fosen er Anne Murvold Risvik, barnehagemydighet i Ørland kommune.

Kompetansenettverket har vedtatt en Langsiktig kompetanseplan for barnehagene i Fosenregionen for perioden 2021 – 2024. Denne planen bygger på den nasjonale kompetansestrategien «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022», og legger opp til å sikre barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene på Fosen.

Langsiktig kompetanseplan for barnehagene i Fosenregionen, 2021 – 2024

Plan for tiltaket «Tett på barnehagene i Fosenregionen, 2022 – 2024»

Om BAKOM-prosjektet 2016 – 2019

I 2019 avsluttet barnehagene BAKOM-prosjektet. Dette prosjektet hadde som hovedmål å styrke ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling, og ble gjennomført i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Som en sluttevaluering av prosjektet ble det laget en film.

Filmen oppsummerer viktige innsatspunkter og erfaringer gjennom prosjektet, og peker også fremover i hvordan barnehagene i Fosenregionen fortsetter utviklingsarbeidet innenfor den regionale ordningen for kompetanseutvikling. 

Fosenregionen

Kontakt oss

Gøril Dønheim-Nilsen