DYRK Fosen

Les sluttrapporten, ved å trykke på bildet over.

Dyktighet, Yrkesstolthet, Realisme og Kreativitet

DYRK Fosen er et klyngeprosjekt:
– Organisert, målrettet og tidsavgrenset arbeid for å forsterke en ønsket utvikling.
– Landbrukskontorene i Fosenregionen er navet
5 KONTOR – 20 ANSATTE – CA 14 ÅRSVERK
De er nærings- og bygdeutviklere – i tillegg til forvaltere.

Landbruket på Fosen utfordres sterkt i lys av dette bildet i forhold til konkurranse om ungdom og arbeidskraft og generelt stramme marginer sammenlignet med en del andre bransjer. De fleste husdyrproduksjoner er representert på Fosen, men området er et typisk grovfor og melkeproduksjonsområde. Vi finner også små men sterke produksjonsmiljøer for svin og sau i regionen. Ørland er den kommunen med størst areal innen grønnsaksproduksjon.  Det har de siste årene blitt flere små mat og reiselivsbedrifter, spesielt i Åfjord og i Rissa.  Regionen har samme utfordringer som landbruket for øvrig med dårlig rekruttering og færre som tar landbruksutdanning. 

Investeringsviljen varierer noe mellom kommunene, men vi erfarer at veiledning og rådgivning gjennom f.eks. gårdsråd har hatt stor effekt i noen av kommunen.

Gjennomsnittsalderen ved tidspunkt for eiendomsoverdragelse stiger og vi har en høy gjennomsnittsalder blant gårdbrukerne.  Det er arbeidet med ulike tiltak rettet mot rekruttering, bla gjennom «Ny Fosenbonde» .  Det er nødvendig med samhandling over kommunegrensene for disse nettverkene.

Et samarbeid over kommunegrenser er også nødvendig ved tilrettelegging av møteplasser og kompetansetiltak. Miljøene er små og sårbare, og med tanke på framtidens kompetansemiljøer på Fosen må man samarbeide på tvers av kommunegrenser. På Fosen er det bygd opp kompetanse gjennom flere prosjektsatsinger.  En forutsetning for igangsetting av et nytt arbeid nå er imidlertid at dette skal omfatte hele regionen og at det kreves medvirkning fra samtlige kommuner.

Her kan du lese Tiltaksplanen for Dyrk Fosen 2019 – 2020.

Del: