Regionalt næringsfond

Kommuneandeler fra Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord kommuner kr 1 400 000,-

Regionalt næringsfond for Fosenregionen skal benyttes til prosjekter for å fremme regional verdiskaping og næringsutvikling.

Fosenregionen har følgende overordnede satsingsområder:

  • Fornybar energi
  • Havrom
  • Forsvar
  • Reiseliv og opplevelsesnæring

Næringsfondet skal være et virkemiddel for utviklingsprosjekter som fremmer regional næringsutvikling.

Det skal søkes elektronisk via www.regionforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en generell prosjektbeskrivelse, i henhold til PLP metodikk, med ide, prosjektorganisering, framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov (investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan og budsjett for prosjektet.

Prinsipper for næringsfondet:

  • Prosjekter kan støttes med inntil 50 % av totalsum.
  • Egeninnsats lagt til grunn i prosjektsøknadene beregnes ut fra en timesats pålydende kr 400,- pr time
  • 50% av tilsagnet kan utbetales ved oppstart av prosjektet og resterende 50 % utbetales når prosjektet er sluttført og anmodning om sluttbetaling er sendt inn via www.regionalforvaltning.no
  • Alle prosjektsøknader vedlegges prosjektplan i henhold til PLP metodikk

Forvaltning av fondet:

Rådet i Fosenregionen IKPR er styret for næringsfondet i henhold til gjeldende prinsipper. Faggruppe næring utarbeider innstillingene til styret. Daglig leder i Fosenregionen forvalter, og er ansvarlig for oppfølging av styrets vedtak.