Offentlig høring

Politivedtekter for kommunene i Fosenregionen

Kommunene i Fosenregionen har i samarbeid med politiet på Fosen utarbeidet forslag til felles politivedtekter, ref PS 07/23 Fosenregionen interkommunalt politisk råd.

Det er særlig to punkter som har vært førende for arbeidet med oppdateringen av politivedtektene:

  1. Gjenkjennbare politivedtekter for kommunene i Fosenregionen.
  2. At det er sammenhengen mellom politivedtektene og kommunenes respektive
    forebyggende og ruspolitiske handlingsplaner.

Lokale politivedtekter gir bestemmelser for utøvelsen av polititjenestene i Fosenregionen. Kommunestyrene i kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord har vedtatt forslaget til nye politivedtekter.

Politivedtektene er hjemlet i lovverket og omhandler ro og orden, vilkår og meldeplikt for aktiviteter, sikring av ferdsel, byggearbeid, renhold på offentlig sted, forurensing, offentlige anlegg og søknadsplikt for arrangementer på offentlig sted.

Høringsfrist

I henhold til forvaltningsloven § 37 skal det gis kommunenes innbyggere anledning til å uttale seg til vedtektene.

Politivedtekter for kommunene i Fosenregionen legges ut på offentlig høring med høringsfrist den 20.august 2024.

Høringsinnspill sendes til Fosenregionen på epost: post@fosenregionen.no merket med «Høringsinnspill til politivedtekter»

Hva skjer videre?

Når høringsfristen er utløpt behandles innspillene av regionrådet og kommunestyrene vedtar politivedtektens endelige ordlyd. I enkelte kommuner kan det foreligge andre vedtaksrutiner, men dette er ikke til hinder for et tilsvarende samarbeid med politiet og de ordinære høringsrutiner for øvrig.