Kompetanse Fosen

Kompetanseforum Fosen er virkemiddelet til Kompetansepilot FosenKompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Fosenregionen er invitert av Trøndelag fylkeskommune, som en av tre regioner, til å delta som et delprosjekt inn i kompetansepiloter.

Hovedmål for dette kompetanseprosjektet er å bidra til å mobilisere og koble virksomheters etterspørsel etter kompetansehevende tiltak hos egne ansatte med et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud der folk bor og arbeider i Distrikts-Norge. Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak.

Delprosjekter